Vedtægter

Ribe Kammerkor 

Vedtægter

 

1.

Foreningens navn er Ribe Kammerkor. 

Foreningens hjemsted er Ribe.

 

2.

Foreningens formål er at dyrke såvel kirkelig som verdslig musik.

 

3​. Som medlemmer kan optages sangere over 18 år, som har kendskab til noder. Optagelse i koret sker efter en optagelsesprøve. I vurderingen indgår både den enkeltes egnethed og en hensyntagen til korets klanglige balance. Optagelsesprøven forestås af korets dirigent samt mindst et bestyrelsesmedlem. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra optagelseskriterierne. Efter det fyldte 70 år, skal der årligt aflægges en stemmeprøve overfor dirigent og bestyrelse. Herefter afgøres det om vedkommende kan fortsætte, skifte stemmegruppe eller skal ophøre i koret.

4.

Hvis et medlem forsømmer prøverne i en sådan grad, at bestyrelsen anser det for uforsvarligt, kan bestyrelsen påtale dette og eventuelt udelukke medlemmet fra næstfølgende koncert. I graverende tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen. Medlemmet kan da begære eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

5.

Koret har fast ugentlig prøvetid. Prøvetiden fastsættes på generalforsamlingen. Der er mødepligt til prøverne, og begrundet fravær skal meddeles korets formand i god tid.

 

6. 

Bestyrelsen varetager den praktiske ledelse af koret, herunder bl.a. at arrangere koncerter, korture og fungere som optagelsesudvalg.

 

7.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af formand, sekretær, kasserer og den valgte dirigent. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

8.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned med følgende dagsorden:

1. Valg af generalforsamlingsdirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Eventuelle indkomne forslag. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslagene sendes ud til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen. Tre medlemmer samt en suppleant.

7. Valg af to revisorer

8. Eventuelt

 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt 30% af medlemmerne begærer dette. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Valg foregår skriftligt medmindre andet bestemmes. I øvrigt træffer generalforsamlingens dirigent afgørelse om alle tvivlsspørgsmål.

 

9.

Foreningens regnskabsår er 1.8-31.7

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

Kontingent opkræves 1 gang årligt.

 

10​. Korets dirigent vælges af bestyrelsen. 

Dirigenten er samtidig fast medlem af bestyrelsen og i øvrigt medlem af koret med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. 

Dirigenten har det musikalske ansvar og tilrettelægger repertoiret i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

 

11.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med 2/3 af medlemmernes stemmer på en generalforsamling. Såfremt et sådant flertal ikke konstateres, men opløsningen alene er vedtaget med simpelt flertal, kan foreningens opløsning endeligt vedtages på en tidligst 14 dage senere indkaldt generalforsamling, hvis denne forsamling stemmer for opløsning med simpel stemmeflerhed.

Ved foreningens opløsning overgår dens eventuelle formue til lignende kulturelle foreninger eller institutioner i Ribe, efter bestyrelsens beslutning.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 30. september 2014